top of page
Pethidine---------------.webp

Kjøpe Petidin 100 mg/2ml i Norge

                  120 stk pris 1800NOK
                  250 stk pris  2650NOK
                  500 stk pris 5000NOK
                  1000 stk pris 1200NOK

Kontakt vår selger via e-post for å kjøpe dette produktet. Her under er selger vår e-postadresse: 

                    glennodanik0@gmail.com

Kjøpe Petidin i Norge
Kjøpe Petidin online
Kjøp Petidin uten resept

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

 

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. Hva Petidin er og hva det brukes mot

 2. Hva du må vite før du bruker Petidin

 3. Hvordan du bruker Petidin

 4. Mulige bivirkninger

 5. Hvordan du oppbevarer Petidin

 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Petidin er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Petidin er et opioid med smertestillende effekt. Petidin virker hovedsakelig på sentralnervesystemet og brukes ved sterke smerter.

2. Hva du må vite før du bruker PetidinBruk ikke Petidin dersom:

 • du er allergisk overfor petidin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)

 • du har alvorlig pustebesvær (respirasjonsvansker)

 • du er i koma

 • du bruker, eller har brukt såkalte MAO-hemmere i løpet av de siste 14 dagene (se avsnitt "Andre legemidler og Petidin")

 

Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker Petidin. Legen din må vite om du:

 • har pustebesvær (respirasjonsvansker)

 • har hjerterytmeforstyrrelser

 • har hodeskader eller forhøyet trykk i hjernen

 • har hatt krampetilstander

 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon

 • har forstørret prostata og forsnevring i urinrøret

 

Informer legen din om du tror noe av dette gjelder deg.

Legen vil utvise spesiell aktsomhet ved bruk av Petidin til nyfødte, små barn, eldre og svekkede pasienter.

Petidin er et vanedannende narkotikum. Brukes vanligvis bare i korte perioder. Pasienter kan utvikle redusert smertelindring (toleranse), fysisk eller psykologisk avhengighet dersom Petidin brukes over lengre tid. Langtidsbehandling øker også risikoen for kramper.

 

Andre legemidler og Petidin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

Du må informere legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:

 • monoaminoksidasehemmere (MAO hemmere), en type legemidler som brukes til behandling av depresjon eller Parkinsons sykdom. Du må ikke bruke Petidin dersom du bruker eller har brukt slike legemidler de siste 2 ukene

 • smertestillende medisiner av typen opiater, sovemedisin, beroligende midler og andre legemidler som virker dempende på sentralnervesystemet

 • selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), en gruppe legemidler som brukes mot depresjoner og angstlidelser (antidepressiva)

 • ritonavir (til behandling av virusinfeksjoner)

 • cimetidin (mot for mye magesyre og magesår)

 • klorpromazin (mot psykotiske lidelser)

 • fenytoin (til behandling av epilepsi)

 • opioid antagonister, inkl. naltrekson (legemidler mot visse typer avhengighet og overdoser)

 

Samtidig bruk av Petidin og beroligende legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler øker risikoen for døsighet, pusteproblemer (respirasjonsdepresjon) og koma og kan være livstruende. Derfor skal samtidig bruk kun vurderes når andre behandlingsalternativer ikke er mulig.

 

Hvis legen din likevel forskriver Petidin sammen med beroligende legemidler, skal doseringen og varigheten av samtidig behandling begrenses av legen din.

 

Vennligst informer legen din om alle beroligende legemidler du tar, og følg legens doseringsanbefaling nøye. Det kan være nyttig å informere venner eller pårørende slik at de er oppmerksomme på tegnene og symptomene som er beskrevet ovenfor. Kontakt legen din når du opplever slike symptomer.

bottom of page